Vedtægter


Love og vedtægter
Løjt idrætsforening

§1: Navn
Foreningens navn er Løjt Idrætsforening. Dens hjemsted er Løjt Kirkeby.

§2: Formål
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse og fremme af idrætten i Løjt Kirkeby og omegn.

§3: Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der må anses for at kunne gavne foreningens arbejde i henhold til formålsparagraffen. Der optages såvel aktive som passive medlemmer, der begge har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. Som æresmedlem kan optages enhver, der efter bestyrelsens skøn har udført et vedvarende og særligt påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelse.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§4: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, en repræsentant for støtteforeningens bestyrelse samt en fast repræsentant for hver af de i §11 nævnte udvalg.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren afgår hvert i lige år. Næstformanden og kassereren afgår de ulige år.
Suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen i et antal af 2. Den suppleant som har opnået flest stemmer, indkaldes først. I tilfælde af stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning ved bestyrelsens foranstaltning.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges med 1 revisor og 1 suppleant på hvert års ordinære generalforsamling. Deres funktionstid er 2 år, og de kan IKKE samtidig være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

§5: Kontingent
Kontingentet fastlægges halvårligt af de enkelte afdelinger, og skal derefter godkendes af den samlede hovedbestyrelse på førstkommende møde.
Almindelige dyrtidsreguleringer godkendes af bestyrelsen og gennemføres med virkning fra 1. april, henholdsvis 1. oktober.
Æresmedlemmer og medlemmer af bestyrelsen er kontingentfrie.
Trænergerning og udvalgsarbejde medfører alene fritagelse for grundkontingentet samt aktivitetssatserne i de berørte sportsgrene.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører udelukkelse af foreningen.

§6: Eksklusion
Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser i henhold til lovene, samt medlemmer, der i øvrigt må anses for at være til skade for foreningens renommé, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Eksklusion kan af de pågældende medlemmer indankes for den førstkommende generalforsamling, hvor de pågældende har ret til at være til stede og føre deres forsvar.
Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en generalforsamlings beslutning, og der tages i hvert tilfælde beslutning om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum, eksklusionen har varet.

§7: Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den afholdes en gang årligt i marts eller april måned og indkaldes ved annoncering med mindst 14 dages varsel.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- Valg af dirigent
- Formandens og de i §11 nævnte udvalgs beretninger
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Indkomne forslag
- Valg
- Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.
I alle spørgsmål, bortset fra lovændringer, er almindelige stemmeflerhed afgørende.
Stemmeret opnås med det fyldte 14. år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ændringsforslag kan fremsættes under generalforsamlingen.
Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af samtlige på generalforsamlingens mødte medlemmer.

§8: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er kommet formanden i hænde.
I øvrigt gælder de i §7 anførte bestemmelser.

§9: Mødereferat
Bestyrelsen fører mødereferat over alt, hvad der forhandles om såvel på bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, samt øvrige i bestyrelsen skete forhandlinger.

§10: Bestyrelsens kompetence
Formanden leder i forening med bestyrelsens øvrige medlemmer foreningens anliggender og påser, at lovene overholdes.
Bestyrelsen administrerer foreningens midler, og de til foreningens almindelige administration nødvendige beløb afholdes uden bevilling.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp i det omfang, der er behov.

§11: Udvalgene og deres kompetence
For hver idrætsgren repræsenteret under foreningen nedsættes et udvalg af indtil 6 medlemmer, og der vælges eventuelt en formand. Udvalgsmedlemmernes funktionstid er 2 år, og der skiftes med halvdelen af medlemmerne de lige år og halvdelen de ulige år.
Udvalgene for de forskellige idrætsgrene varetager disse idrætslige opgaver, men kan i intet tilfælde træffe afgørelse i spørgsmål vedrørende foreningens almene trivsel eller økonomiske forhold.
Udvalgene fører et mødereferat over alt, hvad der er forhandlet om på udvalgenes møder.

§12: Kassererens pligter
Kassereren fører foreningens regnskab og modtager kontingent samt fører fortegnelse over foreningens medlemmer.
Ved den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren regnskabet for det forløbne år.
Endvidere skal kassereren, når bestyrelsen forlanger det, fremlægge regnskabet for bestyrelsen.
I foreningens kasse må det kontante beløb ikke overstige kr.1.000. Overskydende beløb indsættes straks på foreningens konto.

§13: Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret, og kassereren tilstiller snarest muligt efter regnskabsårets afslutning dette til revisorerne.
Revisorerne kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens bøger/regnskab.

§14: Sammenslutninger
Foreningen er tilsluttet "Aabenraa Fritidsråd".

§15: Foreningens ophævelse
Ophævelse af Løjt Idrætsforening kan kun finde sted, når 3/4 af de tilstedeværende medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, har vedtaget ophævelsen.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal foreningens midler anvendes til idrætslige formål på Løjt Land.
Således vedtaget på Løjt Idrætsforeningens generalforsamling den 19. marts 1973.
Lovene er ændret på generalforsamlingerne i 1977, 1979, 1983, 1985, 1988, 1989 og 2018.

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt