Dagsorden Løjt IF Hovedbestyrelsesmøde


Dato:        9.1.2024                    Tid:    19.00


Afbud: Louise, Mogens, Poul, Carina, Steffan kommer kl. 19.30Punkter

Noter

Info fra Formanden

Ingen informationer 

Info fra Hallen

 • Kæmpe succes med julestævnet i Håndbold

 • Løjt Hallen lagde i weekenden haller til Aabenraa Open i dart. Aabenraa Dartklub har et ønske om at gentage dette arrangement i 2025.

 • Brugfest: billetsalget går langsomt. Der vil være øget indsats på reklamering den næste tid. Opfordring til at alle gør reklame for dette arrangement ude i afdelingerne. 

Vil gymnastik sælge grillpølser til “natmad” igen i år?

Kan alle afdelinger finde hjælpere til opstilling og nedtagning eller skal opgaven gives ud til en enkelt afdeling, og denne afdeling så får en større del af overskuddet? Evt. sætter Bo og Steffan sig sammen, og kommer med et forslag. Et forslag er at spørge en nabo-klub eks. Genner, om man kunne lave en byttehandel med hjælpere. Derved undgå at trække på de samme af vores egne frivillige.

Hjælpere til Brugsfest skal tages op til Hb-møde 20/2-24.

Års- & Aktivitetshjul Info/Frister

 • Gennemgang af Årshjulet og indbydelser samt hvorledes I skal arbejde med det.


Dette skal ses som et arbejdsredskab, som vi prøver af.


Medlemmer ønsker orientering, hvis der sker ændringer i årshjulet. 

Det er hovedbestyrelsen der har et overordnet ansvar for at det samlede årshjul er løbende opdateret. 


Forslag til at årshjulet bliver et fast punkt til drøftelse på hvert møde.

Orienteringspunkter 

Tennis: Starter drop-in tennis fra onsdag d. 10/1 kl. 20.15. Har overtaget haltimer fra gymnastik. 


Badminton: Annemette ønsker at stoppe, hvis muligt. 


Gymnastik : Er i gang med at planlægge PS4 (Power Tumbling konkurrence) og gymnastikopvisning.

Generalforsamling d. 6. feb. 


Støtteforening: Afholdt julebanko med rigtig god opbakning. Giver et overskud på omkring kr. 14.000-16.000 
Der er blevet lavet en artikel til fællesbladet omkring frivillige til Kløften.


Fodbold: Står uden trænere til senior herre og senior damer. 

Senior damer har opsagt samarbejdet med Rødekro. Holdet hedder nu AABK/Løjt.

Værste konsekvens bliver, at Løjt ikke får et senior hold til denne sæson. 


Håndbold: Afholdt julestævne med rekord mange hold tilmeldt.

Tirsdag d. 16/1 spiller Sønderjyske Håndbold herre træningskamp i Løjt Hallen mod Kolding. Entre 25 kr.


Volley: Ikke noget


Punkter til drøftelse

 • Indkaldelser til møder:

Man finder alle indkaldelser og dagsordner på Google drev under fanen “delt med mig”. Her findes mappen “Løjt if Hovedbestyrelse”, hvor alle dagsordner kan findes. 


Hvis et møde bliver aflyst, meldes dette ud senest en uge inden.


Vi afprøver at alle kan skrive ind i dagsordenen helt op til mødets start (men gerne så tidligt som muligt). Hvis der er mange punkter, så laves en prioritering.  • Medlemmer til den kommende HB 

  • Poul og Louise ønsker at stoppe

  • Bo vil gerne tage et år mere som et overgangsår som næstformand

  • Annemette vil gerne være sekretær, men på forudsætning af, at hun træder ud af badminton. 

  • Evt. en arbejdsbeskrivelse af formandsposten. Det vil være en fordel at have den overordnede vision og strategi for idrætsforeningen med i denne beskrivelse. 

  • Niels Bo melder sit kandidatur til formandsposten. 


 • Hjemmeside og medieansvarlig - flyttes til næste møde 

  • Nogen der kender nogen som kunne varetage at være den overordnede medie ansvarlig for Løjt IF?

  • Ny hjemmeside

  • Løbende opdateringer på Hjemmeside samt FB


 • Engagement i Løjt Fællesblad fremadrettet? - Flyttes til næste møde


 • Hvem må benytte gymnastikredskaber og hvilke redskaber må de anvende?

  • Skole (aftale fra april 22)

  • Hallen 

   • Hvordan sikre vi at det er attraktivt at leje hallen til fx fødselsdage?

  • Andre afdelinger

Der er tilbagemelding omkring uhensigtsmæssig brug af gymnastikafdelingens redskaber og generelt overholdelse af Hallens regler. Det vil måske være givtigt at afholde et møde med Løjt skoles lærer, som gør brug af hallen, omkring brugen af hallens områder, redskaber mm. 

Der er forslag omkring afprøvning af billeddokumentation omkring hal 2’s redskabsrum mhp. at tydeliggøre problemet. 


 • Udviklingskonto - hvor meget af overskuddet er der aftalt at gymanstik må lægge over ?

Et tidligere referat fra et Hb-møde har gymnastik fået lov til at lave en udviklingskonto til større investeringer. Denne konto er endnu ikke opstartet og gymnastik vil høre, om dette stadig er aktuelt?

Arbejdsgangen har ind til nu været, at hvis gymnastik har et større ønske til en investering, er dette drøftet på et Hb-møde. Ideen bag dette er at ingen afdeling sparer op uden om idrætsforeningen, og derved fordeles et evt. overskud i de enkelte afdelinger ud til gavn for alle medlemmer. 


 • Sponsor “udvalg” - flyttes til næste møde


 • Haltime udnyttelse. Hvordan kan idrætsforeningen og idrætsanlægget hjælpe hinanden - flyttes til næste møde

 • Nytårskur - skal det gennemføres?

Det er et rigtig godt forslag, som evt. kan gennemføres i år 2025. Punkt til Hb-møde i nov. evt. 


Regnskab 2023 og budget 2024

Drøftelse af fællesindtægter og -udgifter for 2024

Jørgen Kannerup vil gerne tilbyde at hjælpe de enkelte afdelinger med udarbejdelse af budget.

Er der interesse for et møde, hvor de enkelte afdelinger kan møde op og få vejledning? - der er enighed omkring, at Jørgen sender en skabelon til udarbejdelse for budget ud til hver enkelt afdeling, og hvis man ønsker yderligere hjælp, så er man velkommen til at kontakte Jørgen eller Marianne. 


Evt.

Næste møde: 20.02.2024
 

 

 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt