Hovedbestyrelsesmøde 9.3.2021


Referat

Nyt fra formand:

· Formanden oplyser om, at Løjt IF er blevet tiltænkt et større pengebeløb som en arv fra et dødbo i Løjt Kirkeby. Beløbet er ca. kr.100.000-200.000. Det er endnu ikke 100% opgjort, men det varmer at vi bliver tiltængt fra lokalsamfundet.

Nyt fra Næstformand:

· Økonomi (forslag)

- Overfører kr. 400.000 til Løjt LandsMultiCenter

- Tilskud til kunstgræsbane

- Løjt LandsMultiCenter kr. 300.000

- Løjt IF Støtteforening kr. 200.000

Det er besluttet i HB, at ovenstående forslag tages med tilbage i de forskellige afdelinger til drøftelse. Punktet kommer med til næste HB-møde, hvor det drøftes om forslaget kan vedtages.

· Holdning vedr. afholdelse af generalforsamling samt afdelingernes generalforsamlinger.

Som aftalt ved sidste møde er det undersøgt hvad der er ”tilladt”. Næstformanden oplyser, at hovedbestyrelsen SKAL afholde en generalforsamling hvor der er mulighed for fysisk fremmøde. Underafdelingerne derimod kan godt, lovligt, afholde en virtuel generalforsamling. Det oplyses dog, at selvom selve generalforsamlingen måtte blive udskudt, så skal regnskabet stadigvæk revideres indenfor normal tidsfrist. HB kan først afholde generalforsamlingen efter alle underafdelinger er færdige.

· Plan over hold i den kommende sæson udarbejdes og sendes samlet pr. afdeling til formanden med henblik på overordnet planlægning ift. årgange og tider. Steffan ønsker dog inden da, at der som sædvanligt afholdes et planlægningsmøde med afdelingerne og fordeler tider. Heri indtænkes det, om flere afdelingers tider lapper over på årgangene.

· Ideer til tiltag som kan få støtte

- Springsal

- Udendørs Skaterbane

- Discgolf

- Udendørs fitness

- Klatrebane/væg

- Sanserum
- Behandlerrum
- Nye og andre forslag

Ovenstående er tænkt som brainstorm på tiltag vi over længere eller kortere periode kunne ønske igangsat. Der udvælges måske 3-4 tiltag, som herefter kan synliggøres ved diverse arrangementer. Det kan herved synliggøres for arrangørerer og deltagere til arrangementer, hvilket tiltag der støttes ved deltagelse og støtte til det aktuelle arrangement. Der er enighed om, at synliggørelse af hvad pengene går til, vil øge støtten og opbakningen til Løjt IF. Det er tanken, at dem der holder et givent arrangement selv kan udvælge hvilken af de 3-4 tiltag de ønsker at støtte. Der arbejdes videre med idéen.
Det besluttes, at der til næste HB-møde samles op på forslag, så tænk gerne over hvad der kunne ønskes. Kom gerne med både store og små forslag.

Kasserer:

· Pt er der overskud i kassen på ca.kr.113.000.

AFDELINGER

Fodbold:

· Økonomisk bidrag til drift af fremtidig kunstgræsbane drøftes. Formand og næstformand tager drøftelsen med afdelingen, kommer med et oplæg til HB som herefter kan beslutte et beløb. I første omgang prioriteres det at samle sammen til etablering af banen og faste omkostninger.

· Fodbold er pt ret presset over vejrforholdende og brugen af banerne. Håber på gode vejrforhold i foråret.

· Der er udfordringer ift. at skaffe nok medlemmer til bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamlingen. 3 medlemmer går ud. Der arbejdes på sagen, og håbes på en god løsning.

Håndbold:

· Afdelingen har afholdt generalforsamling den 01.03.2021. Der er en enkelt udskiftning i bestyrelsen, ellers fortsætter resten.

· Der er startet op på udendørs træning og det kører pt frem t.o.m. 31.03.2021.

· Der mangler virkelig mulighed for udendørs træningsmuligheder grundet corona-restriktionerne.
HB drøfter oprettelse af ekstra ”multibane” (til brug af volley, håndbold o.l.) på den gamle petanquebane. Der arbjdes videre på projektet, og banen skal gerne stå klar hurtigst muligt. Håndboldafdeling afsøger mulighed for økonomisk støtte ved diverse fonde til projektet. En pris for et projekt som dette med mål, hegn, opstregning osv., anslåes at koste ca. kr.70.000.
Anlæg af en bane som denne vil også være til stor gavn for skolen.

Gymnastik:

· Intet nyt.

Volley:

· Ej deltagende.

Løb:

· Ej deltagende.

Badminton:

· Ej deltagende.

Tennis:

· Ej deltagende. Der er dog efterspurgt pr. mail, om afdelingen gerne må nedætte kontingent nu da de ikke længere laver familietilmelding.
HB drøfter dette og beslutter at en repræsentant fra tennis ønskes deltagende til næste møde for selv at fremlægge lidt flere detaljer herom. Der vil gerne drøftes økonomi i øvrigt i afdelingen, samt hvad det ønskede, fremtidige kontingent skulle ændres til. Når dette er fremlagt og drøftet ved deltagelse fra afdelingen, kan der herefter stemmes om ændringen.

Støtteforeningen:

· Pt er der ro på afdelingen og dens planlægning, grundet corona. Dog har der været snak om, hvorvidt man skulle fastholde at lave et lille arrangement til september, selvom datoen for kulturnatten er ændret/skubbet/aflyst. Der arbejdes videre på dette.

· Der afholdes generalforsamling primo maj.

Hallen:

· Som mange andre steder er økonomien pt lidt uvis grundet corona.

· Hallen har haft en vandskade til en omkostning på kr.20.000.

· Grundet coronarestriktioner har der været stor efterspørgsel på at bruge multibanen. Der er lavet plan over dette som hænger synligt på banen. Dette gælder til ultimo marts.

· Der er godt gang i planlægning af nyt indgangsparti.

· Udendørsbanerne er desværre stadigvæk for våde til brug. Håber på snarligt godt vejr.

· Det foreslåes at der sættes et skilt op på Hundeklembanen, så det stadigvæk er synligt at det er en brugbar bane til brug for sportsaktiviteter, og ikke en ’brakmark’ der kan misbruges.

· NB er primus motor på dragterne. De er lige nu alle talt op og sorteret. Der er mange dragter! NB laver et oplæg til en fælles udmelding i afdelingerne hvordan fremtid bestilling og afhentning af dragter kan håndteres.

Eventuelt:

· Mødedeltagelse. Til HB-møderne er der desværre ofte mange afbud. Der opfordres til, at man prioiterer at deltage til møderne så vidt muligt. Uagtet om man selv har punkter til dagsorden eller ej, så giver det bedre og mere givtige møder, at flest muligt deltager.

Som udgangspunkt afholdes HB-møderne, som altid, den 2. tirsdag hver måned i tidsrummet kl.19.00 – 21.00. Sæt kryds i kalenderen resten af året allerede nu ??

Næste møde:

· Tirsdag den 13. april 2021 kl.19.00

Vi afventer coronarestriktionerne og ser om vi må mødes fysisk. Alternativt sendes link ud til digitalt møde igen.

/Sekretær, Louise Todsen, d.09.03.2021

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt