Referat generalforsamling Løjt Idrætsforening 

12. marts 2024

 

1. Valg af dirigent 

Erik Steen Boe blev valgt

Generalforsamlingen er varslet i ordentlig tid jf. vedtægter.

 

2. Formandens og udvalgenes beretninger (se bilag)

Løjt Idrætsforening har udnævnt følgende 2 æresmedlemmer:

Bruno Christiansen

Kaj Hansen

Vi ønsker stort tillykke med udnævnelsen og takker for mange års engagement i idrætsforeningen. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Jørgen Kannerup gennemgår regnskabet for 2023.

Der blev stillet relevante spørgsmål, og disse blev godt besvaret af Jørgen samt hovedbestyrelsen.

 

4. Indkomne forslag

Hovedbestyrelsen indbragte følgende forslag til vedtægtsændring:

Nuværende tekst i §12

§12: Kassererens pligter

Kassereren fører foreningens regnskab og modtager kontingent samt fører fortegnelse over foreningens medlemmer.

Ved den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren regnskabet for det forløbne år.

Endvidere skal kassereren, når bestyrelsen forlanger det, fremlægge regnskabet for bestyrelsen.

I foreningens kasse må det kontante beløb ikke overstige kr. 1000. Overskydende beløb indsættes straks på foreningens konto.

 

Det kursiv markerede ændres til følgende:

I foreningens kasse må det kontante beløb ikke overstige kr. 5000. Overskydende beløb indsættes straks på foreningens konto. 

 

Forslaget blev stemt for og dermed vedtaget.

 

5. Valg 

Formand: Niels Bo Michaelsen

Sekretær: Annemette Ravn

1.suppleant: Louise Todsen. 2. suppleant: Lars Warming

Revisor: Rune Martinussen. Revisorsuppleant: Jørgen Kannerup

 

6. Eventuelt 

  • Erik Steen Boe fortæller om Fritidsrådet i Aabenraa Kommune, som han er medlem af. Han vil gerne være med til at repræsentere Løjt IF samt viderebringe den gode historie om vores forening. 
  • Poul og Louise takker af, og vi vil meget gerne takke dem for en rigtig god indsats for Løjt IF’s hovedbestyrelse. De modtager begge en gavekurv.
  • Niels Bo vil gerne takke for valget og tilliden. Han ser meget frem til at løfte opgaven.
  • Poul takker af for i aften, synes det har været en rigtig god oplevelse at opleve en forening, som har haft en meget positiv fremgang og kunne bidrage med udvikling af de forskellige afdelinger.

 

 

 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt