Hovedbestyrelsesmøde d. 6.februar 2018


Referat

Afbud: Tennis,

1. Nyt fra formanden

· Formanden vil komme med et bud på ændret mødefrekvens. Det vurderes at der ikke er behov for nødvendigvis at mødes hver mdr. OK fra bestyrelsen.

2. Nyt fra næstformanden

· Dragter fra 2. bestillingsrunde er kommet og bedes udleveres de de berørte afdelinger. Resten skal efterfølgende bestilles via hjemmeside/webportal.

· ’Retro’-blusen er der solgt ca. 30 stk. af. Pr. solgt enhed går de kr.25,00 til klubben, så alle bedes reklamerer for dette.

· OK – Der er 5 vagter i Brugsen frem til sommerferien. Vagterne fordeles.

3. Nyt fra kassereren

· Pt er status kr. +58.000 ved årsafslutning. Der mangler dog nogle posteringer. Så der er en sund økonomi trods årets forbrug på dragter og udvikling (Fitness).

· Tallet af aktive medlemmer er faldende (Måske kan en del af begrundelsen være faldende børnetal i Løjt/Aabenraa kommune generelt).

4. Nyt fra Hallen (deltagelse af Steffan og Mogens)

· Der planlægges/afholdes sommeridræt for familier i sommerperioden hvor der ellers generelt ikke er meget aktivitet i hallen. Dette for at forsøge at forlænge sæson.

· E-sport. Dette undersøges, og der arbejdes i det små om forskellige muligheder for opstart af dette.

5. Budgetter

· Jørgen Kannerup var ikke deltagende grundet manglende tilbagemeldinger til ham. Udsendes senere.

6. Nyt fra afdelingerne

- Fodbold:

· Der skulle være styr på ny formandspoast da Carsten Lund udtræder som formand for fodbold.

· Lidt faldende medlemstal.

· Kunstgræsprojektet går godt. Det går stille og roligt fremad med projektet.

· Morten Bruun kommer til et arrangement den 17. april i Løjt Hallen.

· Der arbejdes på at lave en fodboldturnering/”Ministævne” til Løjterlig lørdag, for at forsøge at trække flere om på pladsen til dagen.

· Stort sommerevent er ved at blive planlagt til sommer med, at én af SønderjyskE’s træningskampe kan afholdes i Løjt. Samarbejde med Løjt feriecenter vedr. overnatning osv. er også i gang til arrangementet.

· Der er en vision om en U17 turnering for hele Sdr.jylland i gang i støbeskeen.

- Håndbold:

· 2 nye hold i gang siden 2017. Fremgang i medlemmer.

· Ungdomsmedlemmerne havde en dejlig tur til Agerskov Ungdomsskole.

· Generalforsamlingen forberedes. Der mangler et par nye bestyrelsesmedlemmer.

· Julestævnet har fået positive tilbagemeldinger.

- Gymnastik:

· Til næste sæson planlægges et nyt hold: ’Naturtræning’. Opstart i foråret.

· Opvisning er ved at blive planlagt. Afholdes den 17. marts 2018.

· Generalforsamling afholdes den 26. februar 2018. 2 medlemmer i bestyrelsen træder ud. 3 er på valg.

- Badminton:

· Generalforsamling i februar 2018. Der er pt kun 1 tilbage i bestyrelsen.

· Det drøftes at man kan afholde ”Pay and play”, hvor man kan komme og spille og betale pr. gang frem for at melde sig ind som fast medlem.

- Tennis:

· Afbud fra tennis.

- Volley:

· Lidt nedgang i medlemmer. Pt 26 medlemmer.

- Løb:

· Der er afholdt 1. møde vedr. løjterlig lørdag. Der er i år 10 års jubilæum. Der afholdes i år ingen fest om aftenen som der plejer. Der vil i stedet afholdes grill-hygge direkte efter løjterlig lørdag hvor der kan købes madbillet til dette.

- Støtteforening:

· Ingen fremmødte fra støtteforeningen.

7. Eventuelt

· Vedr. hjemmeside – Martin sender mail til Daniel om han kan bruge informationer fra hjemmesiden.

· Opdatering af billeder i gangen.

· Louise sender dato og info ud vedr. Hovedbestyrelsens generalforsamling.

8. Næste møde: Tirsdag den 13. marts 2018 (der tages forbehold for eventuel ændring grundet generalforsamling).

Banner